Francecs Fusté Saus

Massa. Es una escultura en Porexpan y pintura plástica. Francesc Fusté Saus, 2021